Leadership

Management Team

Dean: SHI Zhongying

General Secretary: LIU Huiqin

Vice Dean: LI Fengliang, ZHANG Yu, ZHAO Lin

Academic Committee

Director: LI Manli

Deputy Director: YE Fugui

Member: HAN Xibin, LI Fengliang, LIU Huiqin, SHI Jinghuan, SHI Zhongying, XIE Weihe

Tenured Full Professor Committee

Director:  SHI Zhongying

Member: Hamish COATES, HAN Xibin, LI Manli, LIN Jian, SHI Jinghuan, XIE Weihe,YE Fugui

Secretary: ZHAO Lin